Przejdź do treści Przejdź do menu
Zmień kontrast

Deklaracja dostępności

Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://swidnica.kiedyodpady.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia: 2023-07-17
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Emilia Dadas
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: +48 74 856 28 41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

W tej sekcji zostały zamieszczone wszelkie informacje, dotyczące dostępności architektonicznej wszystkich obiektów, w których siedzibę ma Urząd Miejski w Świdnicy. W sumie jest ich pięć i w związku z tym, każdy obiekt został opisany osobno. Do każdego budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek główny Urzędu Miejskiego - ul. Armii Krajowej 49 Do budynku Urzędu Miejskiego prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Armii Krajowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia można przejść z parkingów, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów i bramek. Wejście jest płaskie i nie sprawia problemów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest dostępne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Biura Obsługi Kancelaryjnej. W odległości 10 m znajduje się parking Urzędu z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych. W Urzędzie można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty. Budynek Urzędu jest budowlą czterokondygnacyjną dostosowaną są dla osób niepełnosprawnych - posiada windy, szerokie korytarze i odpowiednie toalety. Budynek Urzędu Stanu Cywilnego - ul. Armii Krajowej 47 Do budynku Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Armii Krajowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można również dojść łącznikiem znajdującym się na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego. Do wejścia można przejść z parkingów, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów i bramek. Wejście jest płaskie i nie sprawia problemów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest dostępne w godzinach pracy Urzędu Stanu Cywilnego W odległości 10 m znajduje się parking Urzędu z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych. Budynek Urzędu Stanu Cywilnego jest budowlą dwukondygnacyjną dostosowaną są dla osób niepełnosprawnych - posiada windę. Wydział Transportu - ul. Kolejowa 6 Siedziba Wydziału zlokalizowana na piętrze budynku Dworca Autobusowego, do którego prowadzą strome schody. W budynku brak jest windy. W otoczeniu budynku - przy ulicy znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na strome schody występują bardzo duże trudności lub nawet brak możliwości dostania się osób ze szczególnymi potrzebami. Biuro Strefy Płatnego Parkowania - ul. Dworcowa 8 Siedziba zlokalizowana jest na parterze budynku Dworca Kolejowego. Przy wejściu znajduje się podjazd. Do budynku prowadzą niewielkie schody z poręczą. Drzwi wyposażone są we wspomagacze. Korytarze i drzwi wewnątrz budynku (za wyjątkiem pomieszczenia obsługi klienta) są wąskie. Na parkingu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na wąskie korytarze i pomieszczenia brak możliwości dostania się osób ze szczególnymi potrzebami do wszystkich pomieszczeń. Referat Organizacji Pozarządowych i Referat Kultury - ul. Długa 33 Z tyłu budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Korytarze są szerokie, podłoga w dwóch kontrastowych kolorach. Budynek posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windę z wypukłymi oznaczeniami pięter na przyciskach.